Regulamin projektu „Edukacja przedszkolna bez barier”

„Edukacja przedszkolna bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WrOF.

Projekt realizowany jest przez Gminę Wrocław (Beneficjenta-Wnioskodawcę).

W imieniu Gminy Wrocław realizatorem Projektu jest Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu.

Adres Biura Projektu:  Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespoły Projektowe, 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 49a.

Czas realizacji Projektu: od 01-07-2017 do 31-08-2018

Celem Projektu jest zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych i podniesienie jakości wychowania przedszkolnego w 7 przedszkolach Gminy Wrocław.

Cele szczegółowe Projektu to:

  • zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego w Gminie poprzez uruchomienie 600 nowych miejsc przedszkolnych w 3 przedszkolach,
  • zwiększenie kwalifikacji i podniesienie kompetencji przez 80 nauczycieli/ek z 7 przedszkoli, w tym 37 osób, które podniosą kompetencje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz 43 osoby zwiększą kompetencje w zakresie współpracy z rodzicami,
  • zwiększenie szans edukacyjnych 736 dzieci z 7 przedszkoli, w tym 69 dzieci z niepełnosprawnościami przez poszerzenie oferty edukacyjnej (zajęcia dodatkowe dla dzieci i zakup pomocy dydaktycznych).

Projekt obejmuje wsparciem:

  • 7 przedszkoli z Gminy Wrocław : Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w ZSP nr 6, Przedszkole nr 97 z Oddziałami Integracyjnymi w ZSP nr 8, Przedszkole nr 109 z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkole Integracyjne nr 125 im. J.Korczaka, Przedszkole nr 23, Przedszkole nr 32 w ZSP nr 21, Przedszkole nr 20 w ZSP nr 20 – w zakresie uruchomienia i utrzymania nowych miejsc wychowania przedszkolnego, wyposażenia w pomoce dydaktyczne oraz zatrudnienie Asystentów dzieci z niepełnosprawnością,
  • 736 dzieci z w/w przedszkoli w zakresie dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych,
  • 99 nauczycieli z w/w przedszkoli w zakresie uczestnictwa w formach doskonalenia nauczycieli.

Całkowita wartość projektu wynosi: 7 908 567,70 zł

Kwota dofinansowania: 6 722 282,54 zł