Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

„Edukacja przedszkolna bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie: „Edukacja przedszkolna bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”
 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WrOF.
 3. Projekt realizowany jest przez Gminę Wrocław (Beneficjenta-Wnioskodawcę).
 4. W imieniu Gminy Wrocław realizatorem Projektu jest Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu.
 5. Adres Biura Projektu:  Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespoły Projektowe, 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 49a.

§2

Cele Projektu

 1. Celem ogólnym Projektu jest zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych i podniesienie jakości wychowania przedszkolnego w 7 przedszkolach Gminy Wrocław.
 2. Cele szczegółowe Projektu to:
 • zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego w Gminie poprzez uruchomienie 600 nowych miejsc przedszkolnych w 3 przedszkolach,
 • zwiększenie kwalifikacji i podniesienie kompetencji przez 80 nauczycieli/ek z 7 przedszkoli, w tym 37 osób, które podniosą kompetencje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz 43 osoby zwiększą kompetencje w zakresie współpracy z rodzicami,
 • zwiększenie szans edukacyjnych 736 dzieci z 7 przedszkoli, w tym 69 dzieci z niepełnosprawnością przez poszerzenie oferty edukacyjnej (zajęcia dodatkowe dla dzieci i zakup pomocy dydaktycznych) .

§3

Założenia Projektu 

 1. Czas realizacji Projektu: od 01-07-2017 do 31-08-2018.
 2. Wszystkie działania w Projekcie są realizowane z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji.
 3. Udział w Projekcie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 4. Projekt obejmuje zakres wsparcia określonego Diagnozą przeprowadzoną w przedszkolach zainteresowanych udziałem w Projekcie.
 5. Projekt obejmuje wsparciem:
 • 7 przedszkoli z Gminy Wrocław : Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w ZSP nr 6, Przedszkole nr 97 z Oddziałami Integracyjnymi w ZSP nr 8, Przedszkole nr 109 z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkole Integracyjne nr 125 im. J.Korczaka, Przedszkole nr 23, Przedszkole nr 32 w ZSP nr 21, Przedszkole nr 20 w ZSP nr 20 – w zakresie uruchomienia i utrzymania nowych miejsc wychowania przedszkolnego, wyposażenia w pomoce dydaktyczne oraz zatrudnienie Asystentów dzieci z niepełnosprawnością,
 • dzieci z w/w przedszkoli w zakresie dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych,
 • nauczycieli z w/w przedszkoli w zakresie uczestnictwa w formach doskonalenia nauczycieli.
 1. Uczestnikami Projektu mogą być tylko osoby, które zostały zakwalifikowane do Projektu w procesach rekrutacji przeprowadzonych w przedszkolach objętych Projektem, dotyczy:
 • Dzieci, które znajdują się aktualnie na liście uczęszczających do przedszkola objętego wsparciem (dzieci w wieku 3-9 lat, w tym dzieci z niepełnosprawnościami),
  Przyjmuje się, że: dziecko z niepełnosprawnością – dziecko w wieku przedszkolnym posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież posiadające orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydawane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim. Orzeczenia są wydawane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 • Nauczycieli – zatrudnionych w przedszkolu,których indywidualne potrzeby zdiagnozowano przed złożeniem wniosku, oszacowano i uwzględniono w części opisowej i budżetowej wniosku aplikacyjnego.
 1. W przedszkolach zostają powołani Koordynatorzy przedszkolni, którzy koordynują realizację Projektu w przedszkolu.

§4

Rekrutacja

 1. Rekrutacja uczestników może być przeprowadzona w przedszkolu, które złożyło Deklarację Udziału w Projekcie (załącznik 1) w Biurze Projektu
 2. Przedmiotem rekrutacji jest zakwalifikowanie uczestników do wsparcia:
 • nauczycieli przedszkola w zakresie doskonalenia zawodowego (w tym pedagogiki specjalnej),
 • dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnością  na zajęcia dodatkowe.
 1. Rekrutację poprzedza akcja informacyjno-promocyjna prowadzona w przedszkolu.
 2. Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły w czasie trwania Projektu.
 3. Rekrutacja, prowadzona jest przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Dyrektora przedszkola stosownym zarządzeniem.
 4. W skład Komisji Rekrutacyjnej  wchodzą:
 • Koordynator przedszkolny,
 • Nauczyciel i/lub Nauczyciel specjalista w zakresie pedagogiki specjalnej.
 1. Rekrutacja dzieci odbywa się w oparciu o następujące  dokumenty:
 • Regulamin rekrutacji w Projekcie,
 • Deklarację udziału w projekcie placówki przedszkolnej (Załącznik nr 1)
 • zatwierdzoną przez Dyrekcję przedszkola oraz odpowiedni organ prowadzący Diagnozę potrzeb placówki,
 • Formularze zgłoszeniowe do udziału dziecka w projekcie – wypełnione i podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych (Załącznik nr 2)  wraz z deklaracją uczestnictwa (Załącznik nr 3) oraz niezbędnymi zgodami np. w zakresie danych osobowych, informacji i promocji (Załącznik nr 4), oraz orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznych w przypadku dzieci z niepełnosprawnością,
 1. Rekrutacja nauczycieli odbywa się w oparciu o następujące  dokumenty:
 • Regulamin rekrutacji w Projekcie,
 • deklarację udziału w projekcie placówki przedszkolnej,
 • zatwierdzoną przez dyrekcję przedszkola oraz odpowiedni organ prowadzący Diagnozę potrzeb placówki,
 • Formularz zgłoszeniowy nauczyciela do udziału w projekcie (Załącznik nr 5), deklaracji uczestnictwa (Załącznik nr 6) wraz z niezbędnymi zgodami np. w zakresie danych osobowych, informacji i promocji (Załącznik nr 4)
 1. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół z posiedzenia i listy uczestników (Załącznik nr7 i 8) wraz z uzasadnieniem  oraz   listy rezerwowe.
 2. Komisja Rekrutacyjna dostarcza do Biura Projektu listy uczestników oraz deklaracje uczestnictwa w projekcie osób zakwalifikowanych do Projektu.
 3. Dokumenty rekrutacyjne są przechowywane w przedszkolu.

§5

Kryteria rekrutacyjne

 1. Komisja Rekrutacyjna określa termin i miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych oraz zasady udzielania informacji o wynikach kwalifikacji.
 2. Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest złożony w terminie, w formie pisemnej, kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy.
 3. Odmowa udzielenia informacji w Formularzu zgłoszeniowym jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem do Projektu.
 4. Komisja Rekrutacyjna rozpatruje złożone dokumenty rekrutacyjne i podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu osoby do Projektu.
 5. Komisja Rekrutacyjna powiadamia o wynikach rekrutacji.

§6

Rezygnacja z udziału w Projekcie

 1. W uzasadnionych przypadkach Uczestnik projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w projekcie, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są dostarczyć informacje o tym fakcie Koordynatorowi przedszkolnemu osobiście, telefonicznie, pisemnie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Nauczyciele mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, w szczególnych sytuacjach (np. choroba, zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód), po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jej przyczynach, w najwcześniejszym możliwym terminie.
 4. Koordynator przedszkolny prowadzi rejestr rezygnacji z udziału w Projekcie i aktualizuje listy uczestników.
 5.  Na miejsce osoby skreślonej z listy uczestników projektu lub rezygnującej ze wsparcia zostaje zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej, a w przypadku braku takich osób prowadzona jest dodatkowa rekrutacja.

§7

Postanowienia końcowe

 1. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem  podpisania i obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.

Regulamin jest dostępny dla zainteresowanych osób i instytucji w Centrum Kształcenia Praktycznego, w Biurze Projektu oraz w przedszkolach objętych Projektem. 3.