• CELE:

-Wdrożenie dzieci w wieku przedszkolnym do przestrzegania i stosowania ogólnych zasad bezpieczeństwa poprzez uświadamianie wychowankom zagrożeń, jakie mogą wystąpić w najbliższym otoczeniu

-Kształtowanie u dzieci właściwych postaw, wskazujących na dbałość o bezpieczeństwo własne i innych

-Przygotowanie dzieci do właściwego zachowania się w ruchu ulicznym

 

  • CHARAKTERYSTYKA I ZAŁOŻENIA PROGRAMU

-Program „Bezpieczne dzieci” ma na celu kształtowanie takich postaw, które pomogą wychowankom rozpoznawać niebezpieczeństwa, przewidywać ich skutki i podejmować odpowiednie do sytuacji działania.

-Program jest realizowany od października do czerwca każdego roku szkolnego.

-Treści i zadania skierowane są do dzieci przedszkolnych 3,4,5,6 letnich.

 

 Daty projektu „Bezpieczne dzieci”

24 PAŹDZIERNIK

20 LISTOPAD

18 GRUDZIEŃ

9 STYCZEŃ

20 LUTY

20 MARZEC

24 KWIECIEŃ

23 MAJ

27 CZERWIEC