ZASADY KORZYSTANIA

Z SYSTEMU iPrzedszkole FREKWENCJI DZIECKA  W PRZEDSZKOLU NR 20 WE WROCŁAWIU

 KARTA       

 • Rodzicom Przedszkole udostępnia 1 kartę nieodpłatnie do czytnika obecności dziecka w przedszkolu.
 • Karty wydawane są na cały okres pobytu dziecka w przedszkolu.
 • Karta jest własnością Przedszkola nr 20 i wydawana jest za pokwitowaniem rodzicom lub osobie upoważnionej przez rodzica.
 • Karta jest własnością Przedszkola nr 20 i nie należy umieszczać na niej żadnych napisów, znaków, rysunków, naklejek itp.
 • Rodzic/opiekun otrzymuje bezpłatnie jeden egzemplarz karty. Zobowiązuje się do rejestrowania za jego pomocą czasu pobytu dziecka w przedszkolu w momencie wejścia i wyjścia z budynku przedszkola.
 • Zagubienie, zniszczenie lub prośba o udostępnienie każdej następnej karty, oznacza konieczność wyrobienia nowej na koszt rodziców .
 • Opłata za wydanie nowej karty wynosi 15 zł, opłata jest bezzwrotna.
 • Opłatę za każdą kolejna kartę należy wpłacić na konto

PKO B.P.  91 1020 5226 0000 6502 0418 9080

wpisać „opłata za karty” wraz z podaniem ilości opłacanych kart,  imienia i nazwiska dziecka, oraz grupy.

 • Karty wydane nieodpłatnie podlegają zwrotowi, należy je oddać za pokwitowaniem w ostatnim dniu pobytu dziecka w przedszkolu.
 • W przypadku niezwrócenia kart, rodzice ponoszą koszt jak za wydanie nowej karty, opłata wg §1 pkt.7
 • Karty mogą zostać wydane/ zakodowane wyłącznie dla osób wskazanych w „Oświadczeniu o odbiorze dziecka z przedszkola” i nie mogą być udostępniane osobom nieupoważnionym.
 • Rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie kart.

 

UŻYTKOWANIE KARTY

 • Każda wydana karta jest ściśle przypisana do dziecka, nie podlega zamianie z innym dzieckiem lub rodzicem.
 • Po odebraniu karty z przedszkola należy ją zarejestrować w programie iPrzedszkole w Panelu rodzica.
 • Kartę należy odbić niezwłocznie przy wejściu i przy wyjściu dziecka z przedszkola.
 • Brak odbicia karty (na wejściu lub na wyjściu) w dniu obecności dziecka będzie traktowane w systemie jako cały dzień jego obecności w godzinach pracy placówki, tj. od 06.30 do 17.00 czyli zostanie naliczona płatność za cały dzień wraz z wyżywieniem (tj. 10,5 godziny).
 • Przekazanie karty osobie trzeciej nie jest jednoznaczne z upoważnieniem tej osoby do odbioru dziecka.
 • Osoba upoważniona, nie posiadająca karty, może odebrać dziecko zgodnie z zasadą opisaną w 2 pkt. 3
 • Pokwitowanie odbioru karty jest jednoznaczne z akceptacją w/w zasad korzystania.
 • Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za kartę zostawioną na terenie Przedszkola.

 

EWIDENCJA CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 • Czytnik wejściowy do ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu umieszczony jest na ścianie holu korytarza przy drzwiach wejściowych.
 • Przyłożenie karty do czytnika wejściowego powinno nastąpić niezwłocznie po wejściu rodzica/opiekuna do przedszkola.
 • Po odebraniu dziecka od wychowawcy, rodzic/opiekun zaznacza godzinę odbioru dziecka przez zbliżenie karty do czytnika wyjściowego, w momencie opuszczania placówki przedszkola.
 • Zbliżenie karty do czytnika powoduje zaznaczenie godziny wejścia lub wyjścia z przedszkola.
 • W celu zarejestrowania godziny wejścia lub wyjścia dziecka, należy zbliżyć bądź wsunąć kartę tylko jeden raz z lewej strony czytnika , nie dłużej niż na dwie sekundy.
 • Potwierdzenie odczytania godziny zostanie oznaczone pojedynczym sygnałem dźwiękowym oraz informacją na wyświetlaczu czytnika.
 • W przypadku niezarejestrowania godziny przyprowadzenia lub odebrania dziecka, odpłatność naliczana będzie od godz. 6.30 do godz. 17:00.
 • W razie braku lub utraty karty odpłatność naliczana będzie od godz. 6.30 do godz. 17:00.
 • W przypadku zauważenia usterki czytnika, rodzic zobowiązany jest do natychmiastowego przekazania tej informacji intendentowi bądź nauczycielowi na grupie, który odnotuje godzinę przyjścia lub wyjścia dziecka w formie papierowej, a po usunięciu usterki dane te będą wprowadzone do systemu.

SPOSÓB NALICZANIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT I WYŻYWIENIE

DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 • Miesięczna wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje aktualna Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określania czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalania wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wrocław w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć.
 • Płatności naliczane są z dołu na podstawie odczytów z elektronicznej rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu.
 • Do rejestracji pobytu dziecka w Przedszkolu brane jest pod uwagę pierwsze zdarzenie wejścia i ostatnie zdarzenie wyjścia. Pozostałe są przez system ignorowane.